Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Slik foregår BOTOX®-behandling

Forberede BOTOX®-behandlingBOT2

Botulinumtoksinenheter kan ikke overføres fra ett preparat til et annet. Dosering som er anbefalt i Allergan-enheter er forskjellig fra andre botulinumtoksinpreparater. BOTOX® skal bare gis av lege eller sykepleier med kompetanse om behandlingen, herunder bruken av det nødvendige utstyret. Kronisk migrene bør diagnostiseres av, og BOTOX® må kun administreres under overvåkning av, nevrologer som er spesialister på behandling av kronisk migrene.BOT2

Spesifikke anbefalinger om optimal dosering og antall injeksjonssteder per muskel har blitt fastsatt for flere indikasjoner, men ikke alle. I disse tilfellene skal individuelle behandlingsrutiner derfor legges opp for den aktuelle pasienten. Optimal dosering bør bestemmes ved hjelp av titrering. Den anbefalte maksimale dosen skal imidlertid ikke overskrides.

Fortynningstabell for BOTOX® hetteglassBOT2

BOTOX fortynning
BOTOX® må bare løses i steril, fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske).

Fortynningstabell for hetteglas med BOTOX® 50, 100 og 200 Allergan-enheter for alle indikasjoner unntatt blæresykdommer:

Hetteglass med 50 enheter Hetteglass med 100 enheter Hetteglass med 200 enheter
Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde fortynningsmiddel (steril ikke-konservert fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning)) tilsatt et hetteglass med 50 enheter Mengde fortynningsmiddel (steril ikke-konservert fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning)) tilsatt et hetteglass med 100 enheter Mengde fortynningsmiddel (steril ikke-konservert fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning)) tilsatt et hetteglass med 200 enheter
20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
1,25 enheter 4 ml 8 ml

Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på SPC avnsitt 4.2

Fortynningstabell for BOTOX® ved blæreforstyrrelserBOT2

BOTOX® må bare løses i steril, fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske).

Idiopatisk overaktiv urinblære

Nevrogen overaktivitet i detrusor

Under BOTOX®-behandling

Behandling med BOTOX® er oftest en prosedyre på mellom 15 og 30 minutter. Området for injeksjon bør vaskes av og eventuell bedøvelse gis. Hvis det finnes en pågående infeksjon i det aktuelle området, skal behandlingen utsettes til et senere tidspunkt når infeksjonen er borteBOT2.

For administreringsmåte, doser og behandlingsuker, kan du se videre for aktuell indikasjon:

 

Etter BOTOX®-behandlingBOT2, BOT8

I de aller fleste tilfeller kan pasienten etter en behandling utføre sine daglige aktiviteter som vanlig. Det er mulig at injeksjonsprosedyren kan føre til infeksjon, smerte, hevelse, unormal følelse i huden (f.eks. stikk eller nummenhet), redusert følelse i huden, ømhet, rødhet og/eller blødning/blåmerker på injeksjonsstedet. Som regel pleier denne typen bivirkning å forsvinne etter noen timer.

Enkelte kan oppleve blodtrykksfall eller besvime. Dette kan være en følge av smerte og/eller uro knyttet til injeksjonen.

Uteblitt effekt av BOTOX®BOT2

Hvis behandlingen mislykkes ved den første behandlingen, det vil si hvis klinisk relevant forbedring uteblir en måned etter injeksjon sammenlignet med utgangsposisjonen, må du følge rådene nedenfor:

  • Klinisk verifisering, som kan inkludere EMG-undersøkelse, av toksinets aktivitet i den injiserte muskelen eller musklene,
  • Analyse av årsaken til at det mislyktes, for eksempel feilaktig valg av muskler for injeksjonen, utilstrekkelig dose, dårlig injeksjonsteknikk, kontrakturer, altfor svake antagonistmuskler, utvikling av toksinnøytraliserende antistoffer,
  • Fornyet vurdering av egnetheten ved å behandle med botulinumtoksin type A,
  • Hvis det ikke forekommer bivirkninger etter første behandlingsrunde, iverksettes en ny behandlingsrunde som følger: i) Juster dosen i forhold til analysen av den tidligere behandlingssvikten,
    ii) bruk EMG og iii) la det være et tre måneders opphold mellom de to behandlingsrundene.

Ved uteblitt eller avtakende effekt etter gjentatte injeksjoner skal alternative behandlingsmetoder anvendes.

Ved behandling av voksne pasienter, herunder behandling av flere indikasjoner, skal den høyeste kumulative dosen ikke overstige 400 enheter innenfor en 12-ukersperiode.

Tid til effekt og varighet av behandlingseffekten for alle indikasjoner

Effekt av BOTOX®

Referanser

  • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.2
  • [BOT8]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.4
Lukk