Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Aksillær hyperhidrose

Hyperhidrose har en sterkt negativ påvirkning på livskvaliteten, en påvirkning som kan være i paritet med den hos de vanskeligste psoriasis- eller aknépasientene. Behandling med BOTOX® kan redusere plagene.

BOTOX®-indikasjon: Aksillær hyperhidrose

BOTOX® (botulinumtoksin type A) er indisert for vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling.

Hyperhidrose er en vanlig tilstand med en prevalens på omkring tre prosent. Hyperhidrose er en kronisk og funksjonshemmende tilstand som resulterer i økt svetteproduksjon på grunn av overaktivitet i eksokrine kjertler som har ansvar for normal regulering av kroppstemperatur.

Klinisk effekt og sikkerhet

Majoriteten har effekt av behandlingen BOT

I den kliniske studien som lå til grunn for godkjenningen, ble klinisk relevant respons definert som minst en halvering av svettingen. Ved evalueringen etter fire uker var responsfrekvensen i Botox-gruppen 93,8 prosent sammenlignet med 35,9 prosent i placebogruppen (p < 0,001). Insidensen holdt seg ved alle undersøkelsene opptil 16 uker etter behandlingsstart.

Behandling med BOTOX® kan lindre kraftig svette

BOTOX® motvirker kraftig svette ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til svettekjertelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til svettekjertelen via den synaptiske kløften. I svettekjertelen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på svettekjertlene der det ellers skulle hatt sin virkning.

Vanlige bivirkninger av BOTOX®-behandling

I de kliniske studiene har bivirkninger som ble ansett relatert til BOTOX®, blitt rapportert hos 11 prosent av pasientene med primær hyperhidrose i armhulene. Den vanligste bivirkningen som er rapportert, er smerte ved injeksjonsstedet.

Behandling med BOTOX® Aksillær hyperhidrose

Fortynning

Anbefalt fortynning

Den anbefalte dosen BOTOX® er 50 enheter per armhule. For totalt 20 injeksjoner per armhule anbefales derfor fortynning av 100 enheter BOTOX® i 4 ml fortynningsvæske, noe som gir 2,5 enheter per 0,1 ml ferdig fortynning.

Anbefalt nål

Steril 30 gauge nål.

Administreringsveiledning

Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. minors jod-stivelsestest.

Anbefalt dose

50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca. 1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille.

Maksimal dose

Andre doser enn 50 enheter pr. aksille kan ikke anbefales. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke.

Etter BOTOX®-behandling

I normale tilfeller kan pasienten gå tilbake til arbeid eller annen hverdagslig aktivitet rett etter behandlingen. De neste par dagene etter injeksjonen kan de oppleve smerte og hevelse på injeksjonsstedene. Iblant kan man svette mer på et annet sted på kroppen. Hudtørrhet rundt det behandlede hudområdet er ikke uvanlig og kan i en kortere periode behandles med en mykgjørende krem.

Effekt av BOTOX®

Gjentatt injeksjon av preparatet kan gis når klinisk effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det nødvendig. En behandling med BOTOX® pleier å vare i 3–12 måneder hos majoriteten av pasientene.

BOTOX® injiseres lokalt i huden og i små doser, og derfor er risikoen for at BOTOX® skal spre seg til andre deler av kroppen, liten. Dessuten forsvinner effekten av BOTOX® helt og holdent etter et antall måneder hvis behandlingen ikke gjentas.

Referanser

  • [BOT]   -   Botox® Summary of Product Characteristics.
Lukk