Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Aksillær hyperhidrose

Hyperhidrose har en sterkt negativ påvirkning på livskvaliteten, en påvirkning som kan være i paritet med den hos de vanskeligste psoriasis- eller aknépasientene.GAB Behandling med BOTOX® kan redusere plagene.BOT

BOTOX®-indikasjon: Aksillær hyperhidrose

BOTOX® (botulinumtoksin type A) er indisert til behandling av vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling.BOT1

Klinisk effekt og sikkerhet

Majoriteten har effekt av behandlingen

I den kliniske studien som lå til grunn for godkjenningen, ble klinisk relevant respons definert som minst en halvering av svettingen. Ved evalueringen etter fire uker var responsfrekvensen i Botox-gruppen 93,8 prosent sammenlignet med 35,9 prosent i placebogruppen (p < 0,001). Insidensen holdt seg ved alle undersøkelsene opptil 16 uker etter behandlingsstart.BOT

Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på SPC avsnitt 5.1

Behandling med BOTOX® kan lindre kraftig svetteDRE05

BOTOX® motvirker kraftig svette ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til svettekjertelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til svettekjertelen via den synaptiske kløften. I svettekjertelen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på svettekjertlene der det ellers skulle hatt sin virkning.

BivirkningerBOT4

I de kliniske studiene har bivirkninger som ble ansett relatert til BOTOX®, blitt rapportert hos 11 prosent av pasientene med primær hyperhidrose i armhulene. Den vanligste bivirkningen som er rapportert, er smerte ved injeksjonsstedet.

Behandling med BOTOX® Aksillær hyperhidroseBOT2

Fortynning

Anbefalt fortynning

Den anbefalte dosen BOTOX® er 50 enheter per armhule. For totalt 20 injeksjoner per armhule anbefales derfor fortynning av 100 enheter BOTOX® i 4 ml fortynningsvæske, noe som gir 2,5 enheter per 0,1 ml ferdig fortynning.

Anbefalt nål

Steril 30 gauge nål.

Administreringsveiledning

Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelsestest.

Anbefalt dose

50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca. 1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille.

Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på SPC avnitt 4.2

Maksimal dose

Andre doser enn 50 enheter pr. aksille kan ikke anbefales. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke.

Effekt av BOTOX®

Referanser

  • [GAB]   -   Gabes M, Jourdan C, Schramm K, et al. Hyperhidrosis Quality of Life Index (HidroQoL©): further validation and clinical application in patients with axillary hyperhidrosis using data from a phase III randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):473-481
  • [BOT]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.1
  • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.1
  • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.2
  • [BOT4]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.8
  • [DRE05]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
Lukk