Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Cerebral parese

For å lette muskelstrekking ved cerebral parese kan behandling med BOTOX® hjelpe.

BOTOX®-indikasjon: Cerebral parese

Fokal spastisitet i ankel og fot kan ha betydelig negativ innvirkning på barnets hverdag med smerter, kne- og ankelproblemer i tillegg til permanente misdannelser av føttene, avvikende gangmønster og nedsatt balanse.
BOTOX® (botulinumtoksin type A) er indisert til behandling av fokal spastisitet i ankel og fot hos oppegående barn over to år med cerebral parese, som et tillegg til rehabiliterende behandling.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekt og sikkerhet med BOTOX® ved behandling av spastisitet i underekstremiteter hos pediatriske pasienter fra 2 år og eldre ble undersøkt i en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie. Studien omfattet 384 pediatriske pasienter (128 BOTOX® 8 Allergan-enheter/kg, 126 BOTOX® 4 Allergan-enheter/kg og 128 placebo) med spastisitet i underekstremiteter pga. cerebral parese.
Det ble påvist statistisk signifikante forbedringer, sammenlignet med placebo, hos pasienter som ble behandlet med BOTOX® 4 og 8 Allergan-enheter/kg av det primære effektmålet. Forbedringen i MAS-poeng var den samme i begge behandlingsgruppene. Likevel var forskjellen fra placebo ikke på noe tidspunkt ≥1 poeng på MAS.
En oversikt med data over bruk av BOTOX® i albue, håndledd og fingermuskler ved fokal spastisitet, førte til at dokumentasjonen ble inkludert i preparatomtalen i 2021. Disse effektdataene er basert på en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie som inkluderte 234 pediatriske pasienter som var 2 år eller eldre. (77 BOTOX® 6 Allergan-enheter/kg, 78 BOTOX® 3 Allergan-enheter/kg og 79 placebo) med spastisitet i overekstremiteter på grunn av cerebral parese (87 %) eller slag (13 %) og baseline MAS-score for albue eller håndledd på minst 2.

Behandling med BOTOX® kan lindre muskelspenninger

BOTOX® motvirker muskeltonus ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til muskelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.
En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på muskelen der det ellers skulle hatt sin virkning.

Vanlige bivirkninger av BOTOX®-behandling

I kontrollerte kliniske studier er behandlingsrelaterte bivirkninger rapportert hos 17 prosent av pasientene med pediatrisk cerebral parese. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur og opptrer vanligvis innen de første dagene etter injeksjonen og er vanligvis forbigående.

Behandling med BOTOX® Cerebral parese

Fortynning

Hetteglass med 50 enheter Hetteglass med 100 enheter Hetteglass med 200 enheter
Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 50 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 100 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 200 enheter.
20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
1,25 enheter 4 ml 8 ml

Anbefalt nål

Steril nål av passende størrelse. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde.

Administreringsveiledning

Lokalisering av aktuelle muskler med teknikker som elektromyografisk veiledning, nervestimulering eller ultralyd anbefales. Før injeksjon kan det brukes lokal anestesi eller lokal anestesi i kombinasjon med minimal eller moderat sedasjon, i henhold til lokal praksis. Sikkerhet og effekt av BOTOX® ved behandling av pediatrisk spastisitet har ikke blitt evaluert ved generell anestesi eller dyp sedasjon/analgesi.

Anbefalt dose

Injisert muskler Botox 4 enheter/kg*;
(maksimale enheter per muskel)
*Botox 8 enheter/kg**;
(maksimale enheter per muskel)
Antall injeksjonssteder
Påkrevde ankelmuskler
1. Gastrocnemius, mediala delen
1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 steder
2. Gastrocnemius, laterala delen 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 steder
3. Soleus 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enhet/kg (75 enheter) 2 steder
4. Tibialis Posterior 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enhet/kg (75 enheter) 2 steder

* overskred ikke en totaldose på 150 enheter
** overskred ikke en totaldose på 300 enheter
Cerebral Pares BOTOX injektioner

Maksimal dose

Totaldosen av BOTOX® som administreres i underekstremitetene per behandlingsrunde skal ikke overskride 8 enheter/kg kroppsvekt eller 300 enheter, avhengig av hva som er lavest. Hvis behandlende lege finner det aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige injeksjon har avtatt, ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Ved behandling av begge underekstremiteter skal totaldosen ikke overskride det laveste av 10 enheter/kg kroppsvekt og 340 enheter, innenfor en 12-ukersperiode.

Etter BOTOX®-behandling

Fysioterapi bidrar til å forlenge og maksimere effekten av BOTOX®-behandlingen og er en nødvendig del av behandlingsplanen for barn med cerebral parese. Behandlingen kan omfatte strekking, styrketrening, gipsbandasje, skinner for posisjonering og fiksering og bevegelsestrening. Fysioterapien hjelper barnet med å få kontroll over musklene, og forbedre balanse og bevegelighet. Hos barn med spastisitet i bena sees en klinisk bedring vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Maksimalt resultat oppnås vanlig 4–6 uker etter injisering.

Effekt av BOTOX®

Effekten av BOTOX®-behandling kan vare i opptil 12-16 uker og doseringen gjentas når klinisk effekt etter forrige injeksjon avtar, men ikke oftere enn hver 3. måned. Det er mulig å tilpasse doseringen slik at en får et intervall på minst 6 måneder mellom behandlingene. Det finnes ingen øvre aldersgranse for behandling med BOTOX® for denne indikasjonen. Hvor lenge behandlingen fortsetter, avgjøres som regel i samråd mellom familie, lege og fysioterapeut.

Referanser

  • KOM   -   Koman AL, et al. Pediatrics 2001; 108(5): 1062–1071.
Lukk