Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Cervikal dystoni

Cervikal dystoni er et vedvarende plage for pasienten. For å lindre symptomene kan behandling med BOTOX® hjelpe.

BOTOX®-indikasjon: Cervikal dystoni

BOTOX® er indisert for behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis), en krampaktig vridning av hodet på grunn av ufrivillige muskelsammentrekninger av halsens og nakkens muskler.

Hodevridningen kan være til høyre eller venstre (torticollis), fremover (antercollis), bakover (retrocollis), eller så kan hodet trekkes mot den ene skulderen (latercollis). Ofte forekommer blandingsformer av disse og sammen med muskelrykninger.

Cervikal dystoni kan ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten Jan15

Delskalaer av Cervikal Dystoni Impact Profile-58 (CDIP-58), et validert spørreskjema
for å vurdere effektene av cervikal dystoni.

Klinisk effekt og sikkerhet

BOTOX® reduserer signifikant symptomer ved cervikal dystoni sammenlignet med placeboCHA

Alvorlighetsgrad i samsvar med CDSS

Smerteintensitet

Behandling med BOTOX® kan lindre dystonien

BOTOX® motvirker muskelkontraksjon gjennom presynaptisk frisetting av transmittorstoffet acetylkolin. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning.

Vanlige bivirkninger av BOTOX®-behandling

I BOTOX®-kontrollerte kliniske studier er bivirkninger blitt rapportert hos 28 prosent med cervikal dystoni. En bivirkning er lokal muskelsvakhet. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin når det administreres i muskler, og opptrer vanligvis innen de første dagene etter injeksjon og er vanligvis forbigående.

Behandling med BOTOX® Cervikal dystoni

Fortynning

Hetteglass med 50 enheter Hetteglass med 100 enheter Hetteglass med 200 enheter
Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til en hetteglass med 50 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til en hetteglass med 100 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til en hetteglass med 200 enheter.
20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
1,5 enheter 4 ml 8 ml

Anbefalt nål

Nål av egnet størrelse (vanligvis 25–30 gauge/0,50–0,30 mm).

Administreringsveiledning

Behandling av cervikal dystoni har i kliniske studier vanligvis inkludert injeksjoner av BOTOX® i sternocleidomastoideus, levator scapulae, scalener, splenius capitis, semispinalis, longissimus og/eller trapezius. Listen er ikke fullstendig siden alle musklene som er ansvarlige for kontrollen av hodets stilling, kan være involvert og derfor krever behandling.

Mengden muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi er faktorer som må tas med i beregningen når man velger egnet dose. Muskelaktivitetsmønsteret kan endres spontant ved cervikal dystoni uten at det kliniske bildet av dystonien endres.

Hvis det er vanskelig å identifisere de individuelle musklene, skal injeksjonene gis med veiledning av elektromyografi.

Anbefalt dose

Ikke mer enn 200 enheter totalt bør injiseres ved første behandling. Justeringer kan deretter gjøres ved senere behandlinger avhengig av den initielle responsen.

I de første kontrollerte kliniske studier utført for å fastslå sikkerhet og effekt ved behandling av cervikal dystoni varierte dosene for BOTOX®-injeksjonsløsning fra 140 til 280 enheter. I senere studier har dosene variert fra 95 til 360 enheter (med i gjennomsnitt omtrent 240 enheter). Som ved all legemiddelbehandling skal behandlingen til en ubehandlet pasient innledes med laveste effektive dose. Høyst 50 enheter skal gis på hvert injeksjonssted. Høyst 100 enheter skal gis i sternocleidomastoideus. For å redusere risikoen for dysfagi skal sternocleidomastoideus ikke injiseres bilateralt.

Anbefalt dose vid Cervical dystoni - Type I

Type I – Head rotated toward side of shoulder elevation

Muskel Total dosering;
antall injeksjonssteder
1. Sternomastoid 50-100 enheter;
minst 2 steder
2. Scalene 25-50 enheter;
1-2 steder
3. Splenius capitis 25-75 enheter;
1-3 steder
4. Levator scapulae 50 enheter;
1-2 steder
5. Trapezius 25-100 enheter;
1-8 steder
BOTOX dosering CD Type 1

En total dose på 300 enheter per behandling skal ikke overskrides.

Anbefalt dose vid Cervical dystoni - Type II

Type II – Head rotation only

Muskel Total dosering;
antall injeksjonssteder
1. Sternomastoid 25-100 enheter;
minst 2 steder på mer enn 25U
BOTOX dosering CD Type 2

En total dose på 300 enheter per behandling skal ikke overskrides.

Anbefalt dose vid Cervical dystoni - Type III

Type III – Head tilted toward side of shoulder elevation

Muskel Total dosering;
antall injeksjonssteder
1. Sternomastoid 25-100 enheter bak i muskel;
minst 2 steder på mer enn 25U
2. Scalene 25-75 enheter;
minst 2 steder
3. Levator scapulae 25-100 enheter;
minst 2 steder
4. Trapezius 25-100 enheter;
1-8 steder
BOTOX dosering CD Type 3

En total dose på 300 enheter per behandling skal ikke overskrides.

Anbefalt dose vid Cervical dystoni - Type IV

Type IV – Bilateral posterior cervical muscle spasm with elevation of the face

Muskel Total dosering;
antall injeksjonssteder
1. Splenius capitis and cervicis 50-200 enheter;
2-8 steder, behandle bilateralt (dette er den totale dosen og ikke dosen for hver side av nakken)
BOTOX dosering CD Type 4

En total dose på 300 enheter per behandling skal ikke overskrides.

Maksimal dose og minimalt intervall

En total dose på 300 enheter per behandling skal ikke overskrides. Det optimale antallet injeksjonssteder er avhengig av muskelens størrelse. Kortere behandlingsintervall enn 10 uker anbefales ikke.

Etter BOTOX®-behandling

BOTOX®-injeksjoner er en del av behandlingen av dystonien. Den andre delen er oppfølgingstreningen under ledelse av en fysioterapeut.

Effekt av BOTOX®

Effekten kan vare i opptil 12–16 uker, avhengig av hvilken dose som injiseres i muskelen, med typisk varighet på 12 uker. Kortere behandlingsintervall enn 10 uker anbefales ikke.

Referanser

  • [JAN15]   -   Jankovic J, et al. J Neurol Sci 2015; 349(1-2): 84-93.
  • [CHA]   -   Charles D, et al. Clin Neuropharmacol 2012; 35(5): 208–214.
Lukk