Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Idiopatisk overaktiv blære

BOTOX® ved overaktiv blære. Behandlingen kan hjelpe på plager ved urinveislekkasje.

BOTOX®-indikasjon: Idiopatisk overaktiv blære

Indikasjonen for Botox er idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater.

Overaktiv blære er som regel et betydelig sosialt handikapp som fører til begrensninger i hverdagen og sosial isolering. Symptomkontroll er målet for vellykket behandling og økt livskvalitet for pasienten.

Klinisk effekt og sikkerhet

BOTOX®: Statistisk signifikante og langvarige forbedringer hos pasienter med OABBOT

51%

reduksjon av inkontinensepisoder uke 12. (-2,8 vs baseline 5,49/dag) (BOTOX®: n=557)BOT

37%

reduksjon av trang uke 12 (-3.30 vs baseline 8,82/dag) (BOTOX®: n=557)BOT

27%

av pasientene med OAB var helt tørre uke 12 (BOTOX®: n=557)BOT

Behandling med BOTOX® kan lindre idiopatisk overaktiv blære

BOTOX® motvirker overaktiviteten gjennom presynaptisk frisetting av transmitterstoffet acetylkolin. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning. Etter injeksjonen i detrusoren påvirker BOTOX®-aktiviteten hos detrusorens utgående baner ved å hemme acetylkolinfrisettingen der. BOTOX® kan dessuten hemme signalstoffet i innadførende nerver og sensoriske baner.

Vanlige bivirkninger av BOTOX®-behandling

I BOTOX®-kontrollerte kliniske studier har bivirkninger blitt rapportert hos 26 prosent etter den første behandlingen og 22 prosent etter en andre behandling. Flere av de vanlige bivirkningene kunne knyttes til selve injeksjonsprosedyren.

Behandling med BOTOX® Idiopatisk overaktiv blære

Fortynning

Fortynningsinstruksjoner for 1 hetteglass med 100 Allergan-enheter ved behandling av overaktiv blære (OAB)

1

Tilsett 10 ml steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) og bland forsiktig. Ikke rist! Vakumet i hetteglasset viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker saltløsning inn i flasken.

2

Trekk opp 10 ml fra hetteglasset i en 10 ml sprøyte.

3

Trekk opp i en separat sprøyte ytterligere 1 ml 0,9 % natriumkloridløsning* for gjennomskylling etter siste injeksjon.

*Steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

Anbefalt nål

Det kan brukes et bøyelig eller stivt cystoskop. Injeksjonsnålen skal (i forveien) fylles med ca. 1 ml uttynnet BOTOX® før injeksjonene påbegynnes (avhengig av nålens lengde) for å få bort eventuell luft.

Administreringsveiledning

En intravesikal instillasjon med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med steril saltvannsoppløsning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren.

Anbefalt dose er 100 enheter, som injeksjoner på 0,5 ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, men overdistensjon skal unngås.

Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 20 injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. For den siste injeksjonen skal ca. 1 ml steril saltvannsoppløsning injiseres, slik at hele dosen leveres. Saltvannsoppløsningen som brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå og til en spontan blæretømming er skjedd.

= Injeksjonssteder

Anbefalt dose

Den anbefalte dosen er 100 enheter BOTOX® som 0,5 ml (5 enheter) injeksjoner på 20 forskjellige steder i detrusoren.

Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling.

Pasientene anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger.

Etter BOTOX®-behandling

Rett etter behandlingen kan man få mer plager med urinlekkasje enn før behandlingen. Blod i urinen er ikke uvanlig den første tiden. For å få god gjennomstrømning av urinen og unngå at det blir konsentrert, er det fint hvis pasienten kan drikke litt ekstra etter behandlingen. Hvis pasienten ikke tidligere har brukt kateter og får problemer med å tisse, skal pasienten begynne å bruke kateter (RIK) i samsvar med instruksjon.

Effekt av BOTOX®

BOTOX® injiseres lokalt i blæren og i svært små doser, og derfor er risikoen for at BOTOX® skal spre seg til andre deler av kroppen, svært liten. Dessuten forsvinner effekten av BOTOX® fra kroppen helt og holdent etter et antall måneder hvis du ikke gjentar behandlingen. Bivirkninger opptrer vanligvis innen de første dagene etter injektion og er vanligvis forbigående, men kan i sjeldne tilfeller vare lenger.

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary of Product Characteristics.
Lukk