Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Idiopatisk overaktiv blære

BOTOX® ved overaktiv blære (OAB). Behandlingen kan hjelpe på plager ved urinveislekkasje.BOT1

BOTOX®-indikasjon: Idiopatisk overaktiv blæreBOT1

Indikasjonen for BOTOX® er idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinerge preparater.

Symptomkontroll er målet for vellykket behandling og økt livskvalitet for pasienten.

Menn med overaktiv blære og tegn eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles med BOTOX®.

Klinisk effekt og sikkerhet

BOTOX®: Statistisk signifikante og langvarige forbedringer hos pasienter med overaktiv blære (OAB)BOT

51%

reduksjon i inkontinensepisoder ved uke 12, BOTOX® (n = 557) -2,8 per dag vs baseline 5,49 per dag, (placebo, n=548, -0,95 vs baseline 5,39) p<0,001

37%

reduksjon i trang ved uke 12, -3,30 per dag vs baseline 8,82 per dag, (placebo -1,23 vs baseline 8,31) p<0,001

27%

27% av pasientene med OAB var helt tørre ved uke 12, (placebo 8,4%) p<0,001BOT

Behandling med BOTOX® kan lindre idiopatisk overaktiv blæreDRE05

BOTOX® motvirker overaktiviteten gjennom presynaptisk frisetting av transmitterstoffet acetylkolin. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning. Etter injeksjonen i detrusoren påvirker BOTOX®-aktiviteten hos detrusorens utgående baner ved å hemme acetylkolinfrisettingen der. BOTOX® kan dessuten hemme signalstoffet i innadførende nerver og sensoriske baner.

BivirkningerBOT4

I kliniske studier har bivirkninger blitt rapportert hos 26 prosent etter den første behandlingen og 22 prosent etter den andre behandlingen.

Behandling med BOTOX® Idiopatisk overaktiv blæreBOT2

Fortynning

Fortynningsinstruksjoner for 1 hetteglass med 100 Allergan-enheter ved behandling av overaktiv blære (OAB)

1

Tilsett 10 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) og bland forsiktig. Ikke rist! Vakumet i hetteglasset viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

2

Trekk opp 10 ml fra hetteglasset i en 10 ml sprøyte.

3

Trekk opp i en separat sprøyte ytterligere 1 ml 0,9 % natriumkloridoppløsning* for gjennomskylling etter siste injeksjon.

*Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

Anbefalt nål

Det kan brukes et bøyelig eller stivt cystoskop. Injeksjonsnålen skal (i forveien) fylles med ca. 1 ml fortynnet BOTOX® før injeksjonene påbegynnes (avhengig av nålens lengde) for å få bort eventuell luft.

Administreringsveiledning

En intravesikal instillasjon med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med steril saltvannsoppløsning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren.

Anbefalt dose er 100 enheter, som injeksjoner på 0,5 ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, men overdistensjon skal unngås.

Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 20 injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. I den siste injeksjonen bør ca. 1 ml steril saltvann injiseres slik at en fullstendig dose er satt. Saltvannsoppløsningen som brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå og til en spontan blæretømming er skjedd.

= Injeksjonssteder

Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på SPC avsnitt 4.2

Anbefalt dose

Den anbefalte dosen er 100 enheter BOTOX® som 0,5 ml (5 enheter) injeksjoner på 20 forskjellige steder i detrusoren.

Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling.

Pasientene anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antikoagulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger.

Etter BOTOX®-behandlingBOT4, BOT8

Blod i urinen er ikke uvanlig den første tiden. Hvis pasienten ikke tidligere har brukt kateter og får problemer med å tisse, skal pasienten begynne å bruke kateter (RIK) i samsvar med instruksjon.

Effekt av BOTOX®BOT2

Det antas at det skjer liten systemisk distribusjon ved terapeutiske doser av BOTOX.BOT9 Svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid rapportert. Bivirkninger opptrer vanligvis innen de første dagene etter injeksjon og er vanligvis forbigående, men kan i sjeldne tilfeller vare lenger.BOT4

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.1
  • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.2
  • [BOT4]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.8
  • [BOT8]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.4
  • [BOT9]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.2
  • [DRE05]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
Lukk