Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Fokal spastisitet etter slag

Den globale byrden av spastisitet etter slag fortsetter å øke. For å dempe overaktiviteten i muskelen og lindre spastisiteten kan BOTOX® hjelpe.

BOTOX®-indikasjon: Fokal spastisitet i hånd og håndledd, ankel og fot etter slag

BOTOX® (botulinumtoksin type A) er indisert for behandling av:

 • Fokal spastisitet i håndledd og hånd hos voksne pasienter etter slag
 • Fokal spastisitet i ankel og fot hos voksne pasienter etter slag

Verdens befolkning blir stadig eldre. Med økende insidens av slag og stigende overlevelse øker også prevalensen av spastisitet etter slag. Studier viser at over 40 prosent av pasientene utvikler spastisitet innen seks måneder etter et slag.URB10

Vurdert for spastisitet ved hjelp av Modifisert Ashworth Skala (MAS) ved 6 måneder etter slag:

42,6%

av pasientene har spastisitet (MAS ≥1, n=211)URB10

15,6%

av pasientene med iskemisk motorisk slag og spastisitet utvikler alvorlig spastisitet (MAS ≥3) innen 6 månederURB10

Klinisk effekt og sikkerhet

BOTOX ® reduserer muskeltonus signifikant sammenlignet med placebo.

HåndleddBRA02

53,4 % reduksjon etter 6 uker sammenlignet med placebo, med ytterligere forbedring frem til uke 12. n=64; (p<0,001)

FingrerBRA02

43,8 % reduksjon etter 6 uker sammenlignet med placebo, med ytterligere forbedring frem til uke 12. n=64; (p<0,001)

 AnkelKAJ10

Signifikant reduksjon på MAS-skalaen (Modified Ashworth Scale) sammenlignet med placebo i uke 4 til 8. n=58; (p<0,05)

Behandling med BOTOX® kan lindre spastisitet

Behandling med BOTOX® virker lokalt i de injiserte musklene og reduserer muskeltonus ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til muskelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på musklene der det ellers skulle hatt sin virkning.

Vanlige bivirkninger av BOTOX®-behandling

I de kliniske studiene har bivirkninger som anses som relatert til BOTOX®, blitt rapportert hos 16 prosent med fokal spastisitet i overekstremitet i forbindelse med slag, og 15 prosent med fokal spastisitet i underekstremiteten i forbindelse med slag. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur.

Behandling med BOTOX® Fokal spastisitet etter slag

Fortynning

Fortynningsinstruksjoner ved bruk av et hetteglass med 100 og 200 Allergan-enheter

BOTOX® må bare løses i steril, fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske).

Resulterende dose (enheter/0,1 ml) Mengde tilsatt fortynningsvæske* til en injeksjonsflaske med 100 enheter Mengde tilsatt fortynningsvæske* til en injeksjonsflaske med 200 enheter
20 enheter 0,5 ml 1 ml
10 enheter 1 ml 2 ml
5 enheter 2 ml 4 ml

*Steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

1

Trekk opp natriumkloridløsning* i henhold til fortynningstabellen i en egnet sprøyte.

2

Tilsett natriumkloridløsningen* i 45-graders vinkel til injeksjonsflasken. Etterlat nålen i flasken. Vakumet i flasken viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker saltløsning inn i flasken.

3

Roter flasken forsiktig. Ikke rist!

4

Koble en egnet sprøyte med 0,1 ml graderinger til nålen i flasken. Trekk opp ønsket mengde av den klargjorte BOTOX-løsningen i sprøyten. Løsne sprøyten og koble til egnet injeksjonsnål.

*Steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

Anbefalt nål

Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens lengde bør bestemmes basert på muskelens plassering og dybde.

Administreringsveiledning

Elektromyografisk veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan brukes til å lokalisere de berørte musklene. Injeksjon på flere steder kan gjøre at Botox får bedre kontakt med muskelens innervasjonsområde og er særlig nyttig for større muskler.

Veiledning dosering

Nøyaktig dosering og antall injeksjonssteder tilpasses personen med hensyn til:

 • De berørte musklenes størrelse
 • Antall muskler
 • Musklenes lokalisasjon
 • Spastisitetens alvorlighetsgrad
 • Forekomst av lokal muskelsvakhet
 • Pasientens svar på tidligere behandling

Anbefalt dosering ved fokal spastisitet i overekstremiteter

Muskel Total dosering;
antall injeksjonssteder
1. Adductor pollicis 20 enheter,
1–2 steder
2. Flexor pollicis longus 20 enheter,
1–2 steder
3. Flexor carpi radialis 15–60 enheter,
1–2 steder
4. Flexor carpi ulnaris 10–50 enheter,
1–2 steder
5. Flexor digitorum sublimis 15-50 enheter,
1–2 steder
6. Flexor digitorum profundus 15-50 enheter,
1–2 steder
BOTOX-dosering-PSS-overekstremiteter

Anbefalt dosering ved fokal spastisitet i underekstremitet

Muskel Total dosering;
antall injeksjonssteder
Gastrocnemius
1. Medial del
2. Lateral del
75 enheter, 3 steder
75 enheter, 3 steder
3. Soleus 75 enheter, 3 steder
4. Flexor digitorum longus 50 enheter, 2 steder
5. Flexor hallucis longus 50 enheter, 2 steder
6. Tibialis posterior 75 enheter, 3 steder
7. Flexor digitorum brevis 25 enheter, 1 sted
BOTOX-dosering-PSS-underekstremitet

Maksimal total dose

I kontrollerte og åpne ikke-kontrollerte kliniske studier er doser mellom 200 og 240 enheter delt opp på utvalgte muskler blitt brukt ved en gitt behandlingskur ved fokal spastisitet i overekstremiteten.
Den totale dosen ved fokal spastisitet i underekstremiteten er 300–400 enheter fordelt på opptil 6 muskler.
Fornyet injeksjon bør ikke gjøres før etter 12 uker.

Ytterligere informasjon

Hvis det vurderes egnet av den behandlende legen, kan pasienten vurderes for ny injeksjon når den kliniske effekten av den tidligere injeksjonen har avtatt, men i sin alminnelighet ikke tidligere enn 12 uker etter forutgående injeksjon.

Etter BOTOX®-behandling

BOTOX® kurerer ikke spastisiteten, men underletter fortsatt trening under ledelse av fysioterapeut og/eller ergoterapeut. En mer intensiv trening med blant annet muskeltøyinger rett etter BOTOX®-injeksjonene kan forsterke og forlenge effekten.

Effekt av BOTOX®

Effekten pleier å vare i minst 12 uker, men dette kan variere mellom forskjellige personer og behandlinger.

Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

Fokal spastisitet etter slag 14-06-2021

Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

Fokal spastisitet etter slag 22-03-2021

Bedre effekt med tidlig BOTOX®-behandling til post-stroke pasientene viser ny studie...

Er tidspunktet for intervensjon med BOTOX® viktig for utfallet av effekten? En ny studie av Patel, Ward og Jost et al så på effekten av tidlig intervensjon med BOTOX® hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

Referanser

 • [URB10]   -   Urban PP, et al. Stroke 2010; 41: 2016–2020.
 • [BRA]   -   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12167681
 • [KAJ10]   -   Kaji R, et al. J Neurol 2010; 257: 1330–1337.
Lukk