Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Om BOTOX®og BOTOX®-injeksjoner

BOTOX® bruksområderBOT1

BOTOX® gis i form av injeksjoner lokalt på stedene på kroppen der pasienten har symptomer. BOTOX® godkjente indikasjoner:

BOTOX® – kjent effekt og bivirkningsprofil

BOTOX® ble lansert i Norge i 1994. Siden lansering har bruken av BOTOX bidratt til den store mengden av erfaring som ligger til grunn for dagens kjente effekt og sikkerhetsprofil.BOT

Botulinumtoksin

BOTOX® er ikke utbyttbart mot andre legemidler med botulinumtoksin. BOTOX® skiller seg fra andre botulinumtoksiner når det gjelder produksjonsprosess og fysikalsk-kjemiske egenskaper. Av den grunn er doseringen annerledes, og derfor kan de anbefalte enhetsdosene for BOTOX® ikke brukes for andre legemidler med botulinumtoksin. Av denne grunn finnes det heller ikke noen godkjente definerte doseringsforhold mellom botulinumtoksinene.BOT2, DYS, XEO

BOTOX® virkningsmekanismeBOT

BOTOX® virkningsmekanisme og farmakodynamisk effektDRE05

BOTOX® inneholder det unike biologiske molekylet onabotulinumtoksin type A og er godkjent for behandling av en rekke medisinske tilstander, der overaktiv sensorisk eller motorisk impulsoverføring er sentral for patofysiologien. Muskelkontraksjon kontrolleres gjennom presynaptisk frisetting av transmitterstoffet acetylkolin. BOTOX® blokkerer frisettingen av acetylkolin og dermed impulsoverføringen fra hjernen til muskelen.

Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder seg til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX® virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri muskelcellenes reseptorer der det ellers skulle hatt sin virkning. Kliniske tegn viser seg innen 2–3 dager etter behandling med BOTOX®, med et maksimum innen 5–6 uker etter injeksjonen. Tilbakegang til normal acetylkolinfrisetting skjer vanligvis innen 12 uker etter injeksjonen.

Virkningsmekanismene for BOTOX® ved kronisk migrene er ikke helt klarlagt. Preklinisk forskning indikerer at BOTOX® kan blokkere frisettingen av transmitterstoffer som er forbundet med smerte. Dette kan hemme perifer sensibilisering, og eventuelt medføre at også sentral sensibilisering hemmes.

Utviklingen av BOTOX® og BOTOX®-behandlinger

 • 1994
 • 1996
 • 1997
 • 2001
 • 2003
 • 2011
 • 2013
 • 2014
 • 2020
 • Blefarospasme og hemifacial spasmeBOT1

 • Cervikal dystoniBOT1

 • Juvenil cerebral parese (fokal spastisitet i forbindelse med dynamisk spissfot)BOT1

 • Fokal spastisitet i håndledd og hånd etter slagBOT1

 • Aksillær hyperhidroseBOT1

 • Kronisk migreneBOT1
  Nevrogen overaktiv detrusorBOT1

 • Idiopatisk overaktiv urinblæreBOT1

 • Fokal spastisitet i fotledd etter slagBOT1

 • Cerebral parese (fokal spastisitet i ankel og fot hos oppegående barn >2 år)BOT1

BOTOX® er et nevrotoksin som produseres av den anaerobe bakterien Clostridium botulinum. Den amerikanske legen Alan B. Scott begynte på 1970-tallet å studere toksinets medisinske egenskaper i detalj. Han studerte hvordan stoffet kunne brukes til behandling av strabismus, skjeling og blefarospasme, unormale øyelokkspasmer. I 1989 godkjente det amerikanske legemiddelverket FDA stoffet for å behandle strabismus og blefarospasme med botulinumtoksin under produktnavnet Oculinum.JAN97

To år senere kjøpte Allergan legemiddelet og døpte det om til BOTOX®. Allerede på tidspunktet for kjøpet, var dette et legemiddelfirma med fokus på øyemedisin, blant annet med salg av øyedråper og legemidler mot glaukom. Kjøpet av BOTOX® kom til å bli begynnelsen på en ny æra for foretaket.

Oppdagelsen av å behandle kronisk migrene og aksillær hyperhidrose med BOTOX® er resultatet av bivirkninger ved behandling av andre tilstander.BOT1,BUS Faktum er at en stor del av utviklingen av BOTOX® som legemiddel har sin begynnelse i at leger har hatt øynene åpne for bivirkninger når de har behandlet pasientene. Allergan har deretter samarbeidet med leger og forskere for å evaluere BOTOX® til bruk for gamle og potensielt sett nye indikasjoner. Et samarbeid og en utvikling som pågår også videre.

BOTOX® produksjonsprosess

1. Fermentering

2. Isolering

3. RensingBRI14

4. Formulering

5. StabiliseringBRI14

6. Sluttprodukt

 

AbbVie – første foretaket til å bruke CBPAFER12

Med Celle Based Potency Assay (CBPA) kan bruken av forsøksdyr reduseres uten å gå på kompromiss med sensitivitet, spesifisitet, nøyaktighet og presisjon.BRI14

CBPA detekterer de fire nøkkelmekanismene i presynaptiske kolinerge nerveterminaler som effekten av BOTOX® er avhengig av:

 • Reseptorbinding
 • Internalisering
 • Translokasjon
 • Spalting av SNAP25

Praktisk om BOTOX®-injeksjoner

BOTOX® finnes i tre hetteglass-størrelser: BOTOX® 50 Allergan-enheter, BOTOX® 100 Allergan-enheter og BOTOX® 200 Allergan-enheter. Det er viktig å bruke riktig mengde fortynningsvæske for å løse et ønsket antall enheter. Produktet er bare beregnet på engangsbruk, og all ubrukt oppløsning skal kasseres.BOT2, BOT6

BOTOX® skal bare løses i steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske). Egnet mengde fortynningsvæske skal trekkes opp i en injeksjonssprøyte.BOT2

Mer om forberedelse av behandling med BOTOX® og fortynningstabeller

Forbered BOTOX®-behandling

Hvor raskt setter effekten av BOTOX® inn, og hvor lang er varigheten?

Effekt av BOTOX®

Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde1. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Referanser

 • [BOT]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.1
 • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.1
 • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.2
 • [BOT6]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 2
 • [BOT8]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.4
 • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
 • [NAT]   -   National Center for Biotechnology Information; [1988] – [referenced 2021 Oct 20; search term BOTOX]. Available from www.ncbi.nlm.nih.gov
 • [GOV]   -   Clinicaltrials.gov, lesedato 12.05.2022
 • [BRI14]   -   Brin MF, James C, Maltman J. Botulinum toxin type A products are not interchangeable: a review of the evidence, Biologics. 2014;8:227–241
 • [DYS]   -   Dysport® SPC, legemiddelsok.no, lesedato 12.05.2022
 • [XEO]   -   Xeomin® SPC, legemiddelsok.no, lesedato12.05.2022
 • [FER12]   -   Fernandez-Salas E, Wang J, Molina Y et al. Botulinum neurotoxin serotype a specific cell-based potency assay to replace the mouse bioassay. PLOS ONE 2012; 7(11): e49516
 • [JAN97]   -   Jankovic J, Brin MF. Botulinum toxin: historical perspective and potential new indications. Muscle Nerve Suppl. 1997;6:S129-45.
 • [BUS]   -   Bushara KO, Park DM. Botulinum toxin and sweating. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994 Nov;57(11):1437-8
 • [DRE05]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9
Lukk